Πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11 –ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2012
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Ξεκινούν την Παρασκευή 30/11, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, που θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 2/12/2012.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Νοέμβρη 2012 Συνέχεια

Το σχέδιο πολιτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ

Εισαγωγικό Σημείωμα της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ:

Αγαπητές σ/σες, αγαπητοί σ/φοι. Το προσχέδιο διακήρυξης είναι κείμενο εργασίας. Διαμορφώθηκε μετά από συζητήσεις στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Έχει συμφωνηθεί πως το κείμενο είναι βάση για συζήτηση ωστόσο όπως είναι φυσικό και σ’ αυτό το κείμενο υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις. Ήδη έχουν κατατεθεί διαφορετικές εκδοχές σε μερικά σημεία του κειμένου οι οποίες κατατέθηκαν στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τις οποίες διαβιβάζουμε για μια πληρέστερη και ισότιμη παρουσίαση τους μαζί με το κείμενο εργασίας . Επί όλων αυτών θα πραγματοποιηθεί δημόσιος διάλογος όπως επίσης θα υπάρξουν και δημόσιες συμβολές συνιστωσών, συλλογικοτήτων, ανοιχτών συνελεύσεων και προσώπων. Με βάση αυτές τις συμβολές θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο διακήρυξης που θα προταθεί στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τροπολογίες εκτυπώνονται μαζί με το κείμενο και δίδονται στους συντρόφους. Σχέδιο Διακήρυξης Τι είναι και τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ -Ποιοι είμαστε, τι επιδιώκουμε, τι προτείνουμε, τι ζητάμε-

1. Προ­οί­μιο

Η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία ζει μια πρω­το­φα­νή σε έντα­ση και έκτα­ση κρίση, τη χει­ρό­τε­ρη που γνώ­ρι­σε με­τα­πο­λι­τευ­τι­κά. Τα λαϊκά στρώ­μα­τα έχα­σαν και εξα­κο­λου­θούν να χά­νουν τα ει­σο­δή­μα­τά τους, ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα δε­κα­ε­τιών ακυ­ρώ­θη­καν και ακυ­ρώ­νο­νται, η κοι­νω­νία απο­συ­ντί­θε­ται, η δη­μο­κρα­τία πε­ρι­στέλ­λε­ται, η οι­κο­νο­μία ακο­λου­θεί κα­θο­δι­κό σπι­ράλ θα­νά­του ενώ ο ομα­λός τρό­πος ζωής όλων μας απο­διαρ­θρώ­νε­ται. Το κυ­ρί­αρ­χο πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα διε­φθαρ­μέ­νο, ανί­κα­νο και πλή­ρως υπο­ταγ­μέ­νο στα με­γά­λα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, ενόσω προ­ω­θεί με όλα τα μέσα την κα­τα­στρο­φή, εξα­ντλεί τα όριά του και απο­στα­θε­ρο­ποιεί­ται. Ζούμε το τέλος μιας επο­χής. ζούμε τις ωδί­νες που θα γεν­νή­σουν μια νέα. Εκεί­νοι που κυ­βερ­νούν αρ­χί­ζουν να μην μπο­ρούν να κυ­βερ­νή­σουν όπως πριν. εκεί­νοι που κυ­βερ­νώ­νται αρ­χί­ζουν να μη θέ­λουν να κυ­βερ­νη­θούν όπως πρώτα. Συνέχεια

Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ στο μεταβατικό στάδιο

Σχετικά με το Οργανωτικό Προσχέδιο

Αγαπητές σ/σες, αγαπητοί σ.

Σας στέλνουμε το Προσχέδιο για την Οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στην μεταβατική περίοδο από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ως το Συνέδριο.

Το Προσχέδιο αυτό πρέπει να συζητηθεί στις Συνελεύσεις του Νοεμβρίου και θα οριστικοποιηθεί ως πρόταση προς την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και συμβολές.

Οι ίδιες οι Συνελεύσεις μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις – συμβολές επί των προσχεδίων (Οργανωτικό και Διακήρυξη).

Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις στέλνετε στα email: info@syriza.gr, gavathas@syn.gr , vitsasd@gmail.com.

Ολοκληρωμένα κείμενα έως 300 λέξεις θα δημοσιευτούν στην Αυγή, την Εποχή, τον Δρόμο της Αριστεράς, ενώ μεγαλύτερα κείμενα στο site διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζουμε πως οι ημερομηνίες είναι:

23/11/2012: Κλείνουν οι καταστάσεις μελών

24-25/11/2012: Εκλογή Αντιπροσώπων

30/11, 1-2/12/2012: Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

Από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη προς το Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας στο μεταβατικό στάδιο Συνέχεια

Τροπολογίες από το Αριστερό Ρεύμα του ΣΥΝ και την Αριστερή Ανασύνθεση του ΣΥΝ

[ ΠΡΟΣΘΗΚΗ στη σελίδα 17 μετά την πρώτη παράγραφο]

Η υπόθεση της κοινής δράσης, της συνεργασίας και της συμπαράταξης όλων των δυνάμεων της  Αριστεράς και πρώτα απ’ όλα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΥΣΥΑ, δεν είναι μια υπόθεση απλών εκφωνήσεων και επικοινωνιακών τεχνασμάτων αλλά κεντρικής πολιτικής από την οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ίδια η υπόθεση της δυνατότητας μιας αποτελεσματικής, αξιόπιστης και νικηφόρας προοδευτικής διεξόδου από την κρίση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναλογιζόμενος τη σημασία και κυρίως την επικαιρότητα και την κρισιμότητα της ανάγκης για ένα πλατύ, ριζοσπαστικό και συνεπές αριστερό προοδευτικό μέτωπο θα πρέπει να επεξεργαστεί και να αναλάβει το αμέσως επόμενο διάστημα μια ισχυρή ενωτική πρωτοβουλία, που θα απευθύνεται στις δυνάμεις και τον κόσμο της Αριστεράς, στη βάση ενός ελάχιστου συνεκτικού και εναλλακτικού προγραμματικού πλαισίου που θα παίρνει υπόψη του τις θέσεις και ευαισθησίες όλων των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς και μπορεί να γίνει ικανό για την προγραμματική συμπόρευσή τους με κοινές αμοιβαίες υποχωρήσεις.

[ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 3 των προγραμματικών στόχων στη σελίδα 18] Συνέχεια

Συμβολή στη συζήτηση για το Σχέδιο Διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ (Κοσμάς, Μάρταλης, Νταβανέλλος, Παπακώστας, Σαπουνάς, Ψαρρέας)

 

Το Σχέδιο Διακήρυξης που η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε προς συζήτηση στις συνελεύσεις των οργανώσεων του ενωτικού εγχειρήματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, δίνει τα ερεθίσματα για μια σημαντική πολιτική συζήτηση, σε μια κρίσιμη περίοδο.

Κα­τα­νο­ώ­ντας την πο­ρεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προς τον ενιαίο φορέα, ως πο­ρεία οι­κο­δό­μη­σης κυ­ρί­ως πο­λι­τι­κής ενό­τη­τας ενός με­γά­λου τμή­μα­τος της αρι­στε­ράς, θα επι­κε­ντρώ­σου­με τη συμ­βο­λή μας σε πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του πο­λι­τι­κού – προ­γραμ­μα­τι­κού σκέ­λους του σχε­δί­ου. Αυτό δεν ση­μαί­νει ότι υπο­τι­μού­με τις επι­λο­γές ιδε­ο­λο­γι­κού – στρα­τη­γι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού. Αντί­θε­τα, θε­ω­ρού­με, για πολ­λούς λό­γους, πο­λύ­τι­μη τη δε­δη­λω­μέ­νη έντα­ξη της προ­σπά­θειας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή – σο­σια­λι­στι­κή στρα­τη­γι­κή. Όμως θε­ω­ρού­με αυ­το­νό­η­το ότι οι ιδε­ο­λο­γι­κές απο­χρώ­σεις και δια­φο­ρές με­τα­ξύ των ρευ­μά­των και τά­σε­ων που συ­νυ­πάρ­χουν στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, θα συ­νε­χί­σουν να υπάρ­χουν για με­γά­λο διά­στη­μα σχε­τι­κά με ζη­τή­μα­τα της σο­σια­λι­στι­κής ανα­τρο­πής. Στο μέτρο που η πο­λι­τι­κή ενό­τη­τα πα­ρα­μέ­νει ισχυ­ρή, θε­ω­ρού­με ότι αυτές οι δια­φο­ρές μπο­ρούν να εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν πλού­το και όχι πηγή προ­βλη­μά­των και δυ­σλει­τουρ­γιών για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Θε­ω­ρού­με ότι η προ­σο­χή των μελών και των ορ­γα­νώ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ανά­με­σα στα ζη­τή­μα­τα που θέτει το σχέ­διο, πρέ­πει να στρα­φεί και στα εξής ση­μεία:

1. Επι­μέ­νου­με στη διεκ­δί­κη­ση της κυ­βέρ­νη­σης της αρι­στε­ράς ή έχου­με «νέες ιδέες» μπρο­στά στα αδιέ­ξο­δα και στη σήψη της τρι­κομ­μα­τι­κής;

Το Σχέ­διο Δια­κή­ρυ­ξης δη­λώ­νει ως βα­σι­κό στόχο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τη διεκ­δί­κη­ση μιας κυ­βέρ­νη­σης της αρι­στε­ράς «στη­ριγ­μέ­νης σε ένα ευρύ μέ­τω­πο κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων». Για να επι­τύ­χου­με το στόχο αυτό, δη­λώ­νει ότι: α) «επι­μέ­νου­με στην ανά­γκη για κοινή δράση και συ­μπα­ρά­τα­ξη της αρι­στε­ράς»,  β) «συμ­βάλ­λου­με με όλες τις δυ­νά­μεις μας στην ανά­πτυ­ξη ενός ισχυ­ρού κοι­νω­νι­κού κι­νή­μα­τος και ενός με­γά­λου πο­λι­τι­κού κι­νή­μα­τος» και γ) «ισχυ­ρο­ποιού­με και διευ­ρύ­νου­με τον ίδιο τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΕΚΜ» (Προ­οί­μιο). Η θέση αυτή είναι σωστή, πρέ­πει να δια­φυ­λα­χθεί και να επι­βε­βαιω­θεί από την Πα­νελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη.

Η θέση αυτή τί­θε­ται σε αμ­φι­σβή­τη­ση από το­πο­θε­τή­σεις, όπως: Συνέχεια

Κείμενο συμβολής των δυνάμεων της ΑΝΑΣΑ στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ

Όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα, εμείς ανένταχτοι και ανένταχτες, αλλά και συλλογικότητες του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφαμε την παρέμβασή μας με τη φράση «μια ανάσα για τον ΣΥΡΙΖΑ». Τότε, αποτυπώσαμε δημόσια την αγωνία μας για την ενότητα του χώρου, για τη διατήρηση και ενίσχυση των ριζοσπαστικών πολιτικών και ταυτοτικών του χαρακτηριστικών.

Οι δυνάμεις της ΑΝΑΣΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους τις δύσκολες στιγμές για να κρατήσουν την ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ ζωντανή. Και κατάφεραν να την κρατήσουν κόντρα σε όσους και όσες προέβλεπαν το τέλος του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, περιγράφαμε το δρόμο για το επόμενο βήμα, επιμένοντας στην υπόθεση της ενότητας και ανασύνθεσης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Από τότε έγιναν πολλά. Μέσα σε πρωτόγνωρες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, σε συνθήκες έντονης ταξικής – κοινωνικής πόλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε ένα «θαύμα». Κατάφερε να αναγνωριστεί από ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, ως το αντίπαλο δέος, ως δύναμη υπέρ των εκμεταλλευόμενων και -όχι στο βαθμό που θα θέλαμε- ως η δύναμη που αναφέρεται σε μια ριζικά νέα κοινωνία. Συνέχεια

Κείμενο συμβολής του ΚΟΚΚΙΝΟΥ στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ

 

Για τη Ριζοσπαστική Αριστερά της ρήξης και του σοσιαλισμού

15 σημεία για το πολιτικό μας σχέδιο, το πρόγραμμα, τις ιδεολογικές αναφορές, το στρατηγικό προσανατολισμό και τις οργανωτικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ ενιαίου κόμματος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς

Η διπλή εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μάη και της 17ης Ιούνη συνιστά ένα πολιτικό ορόσημο όχι μόνο για την Αριστερά, αλλά και για το κίνημα αντίστασης στα μνημόνια: Το πολιτικό στοιχείο, που κατακτήθηκε από το κίνημα ήδη από την εποχή του «κινήματος των πλατειών» («να μην περάσει το Μεσοπρόθεσμο», «να φύγουν»), στις εκλογές μετασχηματίστηκε από άρνηση σε θέση: κυβέρνηση της Αριστεράς! Στη βαθιά πολιτική ζύμωση που συνόδευσε τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το πολιτικό και δημοσιογραφικό προσωπικό του συστήματος πίεσε ασφυκτικά τον ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα κεντρικά ερωτήματα για το χρέος, τις τράπεζες, το ευρώ κ.λπ., ελπίζοντας να «αποκαλύψει» την έλλειψη θέσεων ή την έλλειψη συνοχής στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντας α κόμη να δημιουργήσει ρωγμές στις γραμμές του εκμαιεύοντας διαφορετικές ή και αντιφατικές απαντήσεις, ελπίζοντας -τέλος- να τρομοκρατήσει ένα τμήμα των ψηφοφόρων με την εικόνα ενός ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει θέσεις και αυτοσχεδιάζει σε κεντρικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, το μεγάλο εργατικό-λαϊκό ρεύμα που προσανατολίστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ έθετε τα δικά του «αμείλικτα» ερωτήματα: για τις προγραμματικές θέσεις, το πολιτικό σχέδιο, το «plan B» κ.λπ., ζητώντας να πεισθεί ότι υπάρχει στιβαρό πολιτικό σχέδιο αλλά και πολιτική βούληση και ανάληψη πολιτικής ευθύνης για τη διαφαινόμενη μετωπική σύγκρουση με το σύστημα.
Έκτοτε, το αυτονόητο αίτημα αλλά και η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποσαφηνίσει το πολιτικό του σχέδιο και να γίνει δεσμευτικά συγκεκριμένος, τόσο για το πώς θα φτάσει στην επίτευξη του πολιτικού στόχου («κυβέρνηση της Αριστεράς») όσο και για το ποιο πρόγραμμα και ποιο πολιτικό σχέδιο θα υλοποιήσει την «επόμενη μέρα».
Το αίτημα δεσμευτικής συγκεκριμενοποίησης του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος, λοιπόν, απορρέει από μια τριπλή ανάγκη:
Πρώτο, για να είμαστε αποτελεσματικοί στην πάλη ενάντια στους πολιτικούς, δημοσιογράφους και ιδεολόγους του συστήματος. Συνέχεια