Η πολιτική απόφαση της συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ

1. Τρία χρόνια από το ξέσπασμα της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης, μετά από μεγάλους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, μεγάλα κινήματα ανυπακοής, της κορυφαίας εμπειρίας των πλατειών και της δημοκρατικής έκρηξης που σηματοδότησαν, η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ εγκαινιάζει μια νέα φάση στη ζωή και τη δράση της ριζοσπαστικής Αριστεράς στη χώρα μας. Πιο τολμηρά, πιο μαχητικά, με μεγαλύτερη επαφή με τους εργαζόμενους, τα μεσαία στρώματα που εξοντώνονται και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, διατυπώνουμε την ισχυρή απόφασή μας να αγωνιστούμε ώστε να ανοίξει μια νέα σελίδα στη χώρα μας μακριά από τα Μνημόνια και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, από το σημερινό νεοφιλελεύθερο, διεφθαρμένο και αντιδημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Έχουμε κεντρικό στόχο να σταματήσουμε την καταστροφή, να οργανώσουμε την ανατροπή με πρωταγωνιστή το λαϊκό κίνημα και με την κυβέρνηση της Αριστεράς να σηκώσουμε όρθια την κοινωνία, να προωθήσουμε τη ριζική αλλαγή στη χώρα μας, να ανοίξουμε τον δρόμο στον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Η ηγεσία της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. χρησιμοποιούν το χρέος ως μοχλό για να οικοδομήσουν μια Ευρώπη του κεφαλαίου, του ακραίου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, με την πολιτική και οικονομική ηγεμονία της Γερμανίας Συνέχεια

Πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11 –ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2012
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Ξεκινούν την Παρασκευή 30/11, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, που θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 2/12/2012.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Νοέμβρη 2012 Συνέχεια

Το σχέδιο πολιτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ

Εισαγωγικό Σημείωμα της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ:

Αγαπητές σ/σες, αγαπητοί σ/φοι. Το προσχέδιο διακήρυξης είναι κείμενο εργασίας. Διαμορφώθηκε μετά από συζητήσεις στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Έχει συμφωνηθεί πως το κείμενο είναι βάση για συζήτηση ωστόσο όπως είναι φυσικό και σ’ αυτό το κείμενο υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις. Ήδη έχουν κατατεθεί διαφορετικές εκδοχές σε μερικά σημεία του κειμένου οι οποίες κατατέθηκαν στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τις οποίες διαβιβάζουμε για μια πληρέστερη και ισότιμη παρουσίαση τους μαζί με το κείμενο εργασίας . Επί όλων αυτών θα πραγματοποιηθεί δημόσιος διάλογος όπως επίσης θα υπάρξουν και δημόσιες συμβολές συνιστωσών, συλλογικοτήτων, ανοιχτών συνελεύσεων και προσώπων. Με βάση αυτές τις συμβολές θα διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο διακήρυξης που θα προταθεί στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τροπολογίες εκτυπώνονται μαζί με το κείμενο και δίδονται στους συντρόφους. Σχέδιο Διακήρυξης Τι είναι και τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ -Ποιοι είμαστε, τι επιδιώκουμε, τι προτείνουμε, τι ζητάμε-

1. Προ­οί­μιο

Η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία ζει μια πρω­το­φα­νή σε έντα­ση και έκτα­ση κρίση, τη χει­ρό­τε­ρη που γνώ­ρι­σε με­τα­πο­λι­τευ­τι­κά. Τα λαϊκά στρώ­μα­τα έχα­σαν και εξα­κο­λου­θούν να χά­νουν τα ει­σο­δή­μα­τά τους, ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα δε­κα­ε­τιών ακυ­ρώ­θη­καν και ακυ­ρώ­νο­νται, η κοι­νω­νία απο­συ­ντί­θε­ται, η δη­μο­κρα­τία πε­ρι­στέλ­λε­ται, η οι­κο­νο­μία ακο­λου­θεί κα­θο­δι­κό σπι­ράλ θα­νά­του ενώ ο ομα­λός τρό­πος ζωής όλων μας απο­διαρ­θρώ­νε­ται. Το κυ­ρί­αρ­χο πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα διε­φθαρ­μέ­νο, ανί­κα­νο και πλή­ρως υπο­ταγ­μέ­νο στα με­γά­λα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, ενόσω προ­ω­θεί με όλα τα μέσα την κα­τα­στρο­φή, εξα­ντλεί τα όριά του και απο­στα­θε­ρο­ποιεί­ται. Ζούμε το τέλος μιας επο­χής. ζούμε τις ωδί­νες που θα γεν­νή­σουν μια νέα. Εκεί­νοι που κυ­βερ­νούν αρ­χί­ζουν να μην μπο­ρούν να κυ­βερ­νή­σουν όπως πριν. εκεί­νοι που κυ­βερ­νώ­νται αρ­χί­ζουν να μη θέ­λουν να κυ­βερ­νη­θούν όπως πρώτα. Συνέχεια

Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ στο μεταβατικό στάδιο

Σχετικά με το Οργανωτικό Προσχέδιο

Αγαπητές σ/σες, αγαπητοί σ.

Σας στέλνουμε το Προσχέδιο για την Οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στην μεταβατική περίοδο από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ως το Συνέδριο.

Το Προσχέδιο αυτό πρέπει να συζητηθεί στις Συνελεύσεις του Νοεμβρίου και θα οριστικοποιηθεί ως πρόταση προς την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και συμβολές.

Οι ίδιες οι Συνελεύσεις μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις – συμβολές επί των προσχεδίων (Οργανωτικό και Διακήρυξη).

Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις στέλνετε στα email: info@syriza.gr, gavathas@syn.gr , vitsasd@gmail.com.

Ολοκληρωμένα κείμενα έως 300 λέξεις θα δημοσιευτούν στην Αυγή, την Εποχή, τον Δρόμο της Αριστεράς, ενώ μεγαλύτερα κείμενα στο site διαλόγου του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζουμε πως οι ημερομηνίες είναι:

23/11/2012: Κλείνουν οι καταστάσεις μελών

24-25/11/2012: Εκλογή Αντιπροσώπων

30/11, 1-2/12/2012: Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

Από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη προς το Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Προσχέδιο Αρχών λειτουργίας στο μεταβατικό στάδιο Συνέχεια

Τροπολογίες από το Αριστερό Ρεύμα του ΣΥΝ και την Αριστερή Ανασύνθεση του ΣΥΝ

[ ΠΡΟΣΘΗΚΗ στη σελίδα 17 μετά την πρώτη παράγραφο]

Η υπόθεση της κοινής δράσης, της συνεργασίας και της συμπαράταξης όλων των δυνάμεων της  Αριστεράς και πρώτα απ’ όλα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΥΣΥΑ, δεν είναι μια υπόθεση απλών εκφωνήσεων και επικοινωνιακών τεχνασμάτων αλλά κεντρικής πολιτικής από την οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ίδια η υπόθεση της δυνατότητας μιας αποτελεσματικής, αξιόπιστης και νικηφόρας προοδευτικής διεξόδου από την κρίση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναλογιζόμενος τη σημασία και κυρίως την επικαιρότητα και την κρισιμότητα της ανάγκης για ένα πλατύ, ριζοσπαστικό και συνεπές αριστερό προοδευτικό μέτωπο θα πρέπει να επεξεργαστεί και να αναλάβει το αμέσως επόμενο διάστημα μια ισχυρή ενωτική πρωτοβουλία, που θα απευθύνεται στις δυνάμεις και τον κόσμο της Αριστεράς, στη βάση ενός ελάχιστου συνεκτικού και εναλλακτικού προγραμματικού πλαισίου που θα παίρνει υπόψη του τις θέσεις και ευαισθησίες όλων των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς και μπορεί να γίνει ικανό για την προγραμματική συμπόρευσή τους με κοινές αμοιβαίες υποχωρήσεις.

[ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 3 των προγραμματικών στόχων στη σελίδα 18] Συνέχεια

Συμβολή στη συζήτηση για το Σχέδιο Διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ (Κοσμάς, Μάρταλης, Νταβανέλλος, Παπακώστας, Σαπουνάς, Ψαρρέας)

 

Το Σχέδιο Διακήρυξης που η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε προς συζήτηση στις συνελεύσεις των οργανώσεων του ενωτικού εγχειρήματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, δίνει τα ερεθίσματα για μια σημαντική πολιτική συζήτηση, σε μια κρίσιμη περίοδο.

Κα­τα­νο­ώ­ντας την πο­ρεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προς τον ενιαίο φορέα, ως πο­ρεία οι­κο­δό­μη­σης κυ­ρί­ως πο­λι­τι­κής ενό­τη­τας ενός με­γά­λου τμή­μα­τος της αρι­στε­ράς, θα επι­κε­ντρώ­σου­με τη συμ­βο­λή μας σε πα­ρα­τη­ρή­σεις επί του πο­λι­τι­κού – προ­γραμ­μα­τι­κού σκέ­λους του σχε­δί­ου. Αυτό δεν ση­μαί­νει ότι υπο­τι­μού­με τις επι­λο­γές ιδε­ο­λο­γι­κού – στρα­τη­γι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού. Αντί­θε­τα, θε­ω­ρού­με, για πολ­λούς λό­γους, πο­λύ­τι­μη τη δε­δη­λω­μέ­νη έντα­ξη της προ­σπά­θειας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή – σο­σια­λι­στι­κή στρα­τη­γι­κή. Όμως θε­ω­ρού­με αυ­το­νό­η­το ότι οι ιδε­ο­λο­γι­κές απο­χρώ­σεις και δια­φο­ρές με­τα­ξύ των ρευ­μά­των και τά­σε­ων που συ­νυ­πάρ­χουν στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, θα συ­νε­χί­σουν να υπάρ­χουν για με­γά­λο διά­στη­μα σχε­τι­κά με ζη­τή­μα­τα της σο­σια­λι­στι­κής ανα­τρο­πής. Στο μέτρο που η πο­λι­τι­κή ενό­τη­τα πα­ρα­μέ­νει ισχυ­ρή, θε­ω­ρού­με ότι αυτές οι δια­φο­ρές μπο­ρούν να εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν πλού­το και όχι πηγή προ­βλη­μά­των και δυ­σλει­τουρ­γιών για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Θε­ω­ρού­με ότι η προ­σο­χή των μελών και των ορ­γα­νώ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ανά­με­σα στα ζη­τή­μα­τα που θέτει το σχέ­διο, πρέ­πει να στρα­φεί και στα εξής ση­μεία:

1. Επι­μέ­νου­με στη διεκ­δί­κη­ση της κυ­βέρ­νη­σης της αρι­στε­ράς ή έχου­με «νέες ιδέες» μπρο­στά στα αδιέ­ξο­δα και στη σήψη της τρι­κομ­μα­τι­κής;

Το Σχέ­διο Δια­κή­ρυ­ξης δη­λώ­νει ως βα­σι­κό στόχο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ τη διεκ­δί­κη­ση μιας κυ­βέρ­νη­σης της αρι­στε­ράς «στη­ριγ­μέ­νης σε ένα ευρύ μέ­τω­πο κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων». Για να επι­τύ­χου­με το στόχο αυτό, δη­λώ­νει ότι: α) «επι­μέ­νου­με στην ανά­γκη για κοινή δράση και συ­μπα­ρά­τα­ξη της αρι­στε­ράς»,  β) «συμ­βάλ­λου­με με όλες τις δυ­νά­μεις μας στην ανά­πτυ­ξη ενός ισχυ­ρού κοι­νω­νι­κού κι­νή­μα­τος και ενός με­γά­λου πο­λι­τι­κού κι­νή­μα­τος» και γ) «ισχυ­ρο­ποιού­με και διευ­ρύ­νου­με τον ίδιο τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΕΚΜ» (Προ­οί­μιο). Η θέση αυτή είναι σωστή, πρέ­πει να δια­φυ­λα­χθεί και να επι­βε­βαιω­θεί από την Πα­νελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη.

Η θέση αυτή τί­θε­ται σε αμ­φι­σβή­τη­ση από το­πο­θε­τή­σεις, όπως: Συνέχεια

Κείμενο συμβολής των δυνάμεων της ΑΝΑΣΑ στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ

Όταν κάναμε τα πρώτα μας βήματα, εμείς ανένταχτοι και ανένταχτες, αλλά και συλλογικότητες του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφαμε την παρέμβασή μας με τη φράση «μια ανάσα για τον ΣΥΡΙΖΑ». Τότε, αποτυπώσαμε δημόσια την αγωνία μας για την ενότητα του χώρου, για τη διατήρηση και ενίσχυση των ριζοσπαστικών πολιτικών και ταυτοτικών του χαρακτηριστικών.

Οι δυνάμεις της ΑΝΑΣΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους τις δύσκολες στιγμές για να κρατήσουν την ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ ζωντανή. Και κατάφεραν να την κρατήσουν κόντρα σε όσους και όσες προέβλεπαν το τέλος του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, περιγράφαμε το δρόμο για το επόμενο βήμα, επιμένοντας στην υπόθεση της ενότητας και ανασύνθεσης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Από τότε έγιναν πολλά. Μέσα σε πρωτόγνωρες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, σε συνθήκες έντονης ταξικής – κοινωνικής πόλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε ένα «θαύμα». Κατάφερε να αναγνωριστεί από ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, ως το αντίπαλο δέος, ως δύναμη υπέρ των εκμεταλλευόμενων και -όχι στο βαθμό που θα θέλαμε- ως η δύναμη που αναφέρεται σε μια ριζικά νέα κοινωνία. Συνέχεια